Reklama

Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů (pokud byly poskytnuty) je poskytovatel služby onlinecviceni.cz. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou právní úpravou a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“). Osobní údaje, které nám sdělujete v rámci využívání služeb poskytovaných nebo nabízených naší společností nebo které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu s právními předpisy.
Takto získané osobní údaje budou naší společností užity jen k těm účelům a za takových podmínek, které jsou stanoveny v této informaci.

Vámi poskytnutá e-mailová adresa
Vámi poskytnutou emailovou adresu je poskytovatel oprávněn využít pro případnou potřebu resetu hesla, zasílání výsledků uživatele, využívaní skupin, popřípadě zasílání důležitých obchodních sdělení.

Vámi poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, rok narození, bydliště)
Vámi poskytnuté osobní údaje je uživatel oprávněn využít k sestavování statistik, žebříčků soutěží a využívání služby skupiny.

Zpracování osobních údajů, právo na výmaz
Vaše osobní údaje zpracováváme jen tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně a z vlastní vůle.
V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu uživatele se zpracováním, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný.
Uživatel má právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů. Uživatel má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je k tomu dán důvod. To se neuplatní pouze v případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné zejména za účelem splnění právní povinnosti (např. uschování vystavené faktury za služby).

Bezpečnost  
Poskytovatel dodržuje technická, organizační a bezpečnostní opatření tak, aby chránila vaše osobní údaje proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Zpracovávání vašich osobních údajů a přístup k nim bude zajišťován pouze k tomu pověřenými osobami, které jsou zavázány k povinnosti mlčenlivosti a k dodržování právních předpisů.

Cookies
Poskytovatel používá cookies k tomu, aby zajistil optimální technické a uživatelské fungování stránek. Využívání cookies vede k usnadnění navigace a zajištění vyššího uživatelského komfortu. Cookies se mohou využívat např. také ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Používání cookies můžete deaktivovat či změnit jejich nastavení ve svém internetovém prohlížeči.

Zpracovávání osobních údajů třetími stranami
Webové stránky naší společnosti mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností. Pokud kliknete na odkaz jakékoliv takové stránky, může se řídit ochrana osobních údajů na těchto stránkách vlastními zásadami pro ochranu osobních údajů. Rovněž při přihlášení se do služby „skupiny“ nenese provozovatel zodpovědnost za nakládání s osobními údaji správcem skupiny, do které se uživatel nebo jeho zákonný zástupce dobrovolně přihlásí.